Privacy verklaring

Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen wil de aantrekkelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen voor studenten en jong professionals bevorderen en hen laten inzien dat Zeeuws-Vlaanderen genoeg te bieden heeft op het gebied van werken, wonen en beleven.​​​​​​​

Rootzz Zeeuws-Vlaanderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van Rootzz Zeeuws-Vlaanderen omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Om uw privacy te waarborgen gaat Rootzz Zeeuws-Vlaanderen zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rootzz Zeeuws-Vlaanderen houdt zich tevens in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk vragen om toestemming voor de verwerking van uw  persoonsgegevens in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Rootzz Zeeuws-Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemene zin, vragen hebt hierover kunt u contact met ons opnemen via info@rootzz.nl.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Rootzz Zeeuws-Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie
 • Deelnemersadministratie
 • Versturen van nieuwsbrieven, e-mails en/of berichten
 • Verstrekken persoonsgegevens deelnemers/studenten aan potentiële werkgevers

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae (cv)

De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

- wettelijke verplichting;

- gerechtvaardigd belang; of

- uw toestemming (indien aangegeven).


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld het verstrekken van een curriculum vitae zijn aan een potentiele werkgever.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit op grond van de privacywetgeving is toegestaan.


Bewaartermijn

Rootzz Zeeuws-Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij opzeggen van uw lidmaatschap of deelname aan een van onze evenementen verwijderen wij uw gegevens uit al onze systemen, tenzij u op een andere manier verbonden wilt blijven met Rootzz Zeeuws-Vlaanderen.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te bescherming tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren onze maatregelen.
 • Onze bestuurder is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • de Rootzz Zeeuws-Vlaanderen-website, waar onder andere de aanmelding plaatsvindt, is via “https” beveiligd.
 • de computers van Rootzz worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date.


Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt zich voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, het opzeggen van het deelnemer schap melden bij info@rootzz.nl of per telefoon 0115-700540.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.


Als u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op info@rootzz.nl of per telefoon 0115-700540.


Wijzigingen privacyverklaring​​​​​​​

Rootzz Zeeuws-Vlaanderen kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

                          

Rootzz Zeeuws-Vlaanderen

Versie: 22 januari 2019