Privacy- & cookieverklaring Rootzz Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen (KvK 55188192), statutair gevestigd te Oostburg, wil de aantrekkelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen voor studenten en jong professionals bevorderen en hen laten inzien dat Zeeuws-Vlaanderen genoeg te bieden heeft op het gebied van werken, wonen en beleven.

Rootzz Zeeuws-Vlaanderen respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door middel van dit privacyreglement maken wij inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Om uw privacy te waarborgen gaat Rootzz Zeeuws-Vlaanderen zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn wij de (verwerkings)verantwoordelijke. Op de verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk vragen om toestemming voor de verwerking van uw  persoonsgegevens in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Rootzz Zeeuws-Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemene zin, vragen hebt hierover kunt u contact met ons opnemen via info@rootzz.nl.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Rootzz Zeeuws-Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie
 • Deelnemersadministratie
 • Versturen van nieuwsbrieven, e-mails en/of berichten
 • Verstrekken persoonsgegevens deelnemers/studenten aan potentiële werkgevers

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae (cv)

De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

- een wettelijke verplichting;

- een gerechtvaardigd belang; of

- uw toestemming die u uitdrukkelijk aan ons hebt gegeven.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld het verstrekken van een curriculum vitae zijn aan een potentiële werkgever.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  Wij dragen de verwerkers op om voldoende waarborgen te bieden voor de bescherming van uw gegevens. In bepaalde specifieke gevallen kunnen wij gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan de overheid, overheidsinstanties zoals de politie, brandweer en/of zorgverleners, wettelijke instanties en/of toezichthoudende instanties. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU zonder uw toestemming, tenzij dit op grond van de privacywetgeving is toegestaan.

Bewaartermijn

Rootzz Zeeuws-Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij het opzeggen van uw lidmaatschap of deelname aan één van onze evenementen verwijderen wij uw gegevens uit al onze systemen, tenzij u op een andere manier verbonden wilt blijven met Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te bescherming tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren onze maatregelen.
 • Onze bestuurder is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • De Rootzz Zeeuws-Vlaanderen-website, waar onder andere de aanmelding plaatsvindt, is via “https” beveiligd.
 • De computers van Rootzz Zeeuws-Vlaanderen worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt zich voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, het opzeggen van het deelnemerschap melden bij info@rootzz.nl of per telefoon 0115-700540.
​​​​​​​

 

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).
 • In- en uitschakelen van cookies
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Verwijderen van cookies
  Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of als u een andere klacht hebt over de manier waarop wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op info@rootzz.nl of per telefoon 0115-700540.

Wijzigingen privacyverklaring​​​​​​​

Rootzz Zeeuws-Vlaanderen kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen

Versie: 14 maart 2022

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren niet worden bewaard.
Instellingen
Cookies
×
Cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren niet worden bewaard.

1.
Functionele Cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken.